Į pradžią
Svetainės struktūra
Versija neįgaliesiems
Paieška

Artėjančio mūsų gimnazijos šimtmečio proga atnaujinama mūsų svetainė! Visus pastebėjimus galite palikti kairiajame kampe esančiame laukelyje.

Šėtos gimnazija Kokybės krepšelis Šėtos gimnazija

I. Bendroji dalis.

 

1. Bibliotekos fondai ir technologinė įranga yra gimnazijos turtas, kuriuo turi teisę naudotis visi gimnazijos darbuotojai, mokiniai bei jų tėvai.
2. Biblioteka garantuoja kiekvienam vartotojui teikiamos informacijos išsamumą, spaudinių ir kitų dokumentų prieinamumą.
3. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas iš bibliotekos mokamų paslaugų sąrašo, kurį tvirtina gimnazijos direktorė vadovaudamasi Kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr.ĮV-502.

 

II. Skaitytojų aptarnavimo organizavimas.

4. Asmenys, norėdami naudotis bibliotekos paslaugomis, privalo užsiregistruoti.
5. Ne gimnazijos mokiniai ir darbuotojai, norėdami imti iš bibliotekos spaudinius ar kitus dokumentus į namus, privalo užsiregistruodami pateikti pasą ir palikti spaudinių rinkos kainos dydžio užstatą. Minimalus užstato dydis – 30 Lt.
6. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti pasirašydamas skaitytojo formuliare.

 

 

III. Skaitytojų aptarnavimo tvarka.

7. Skaitytojai aptarnaujami abonemente bei skaitykloje.

8. Skaitykloje gali vykti pamokos, egzaminai, posėdžiai, seminarai tik suderinus su gimnazijos vadovais.
9. Pirmenybę kompiuterizuotoje skaitykloje vesti pamokas turi tie mokytojai, kurie naudoja IT.
10. Skaitytojas mokinys į namus gali gauti ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui (pradinių klasių mokiniai – ne daugiau 2 spaudinių), išskyrus mokomąją literatūrą ir chrestomatijas, kurios gali būti išduodamos mokslo metams. Mokytojams metodinė literatūra ir vadovėliai gali būti išduodami mokslo metams.
11. Reti ir vertingi, informaciniai leidiniai, kartografiniai, vaizdiniai, elektroniniai dokumentai išduodami tik mokytojams. Mokiniai jais gali naudotis tik skaitykloje.
12. Skaitytojo prašymu naudojimosi leidiniais terminas gali būti pratęstas, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai.
13. Spaudinio ar kito dokumento išdavimo data nurodoma skaitytojo formuliare. Skaitytojas savo formuliare pasirašo už kiekvieną spaudinį ar kitą dokumentą. Juos grąžinus, tokia pat tvarka pasirašo bibliotekininkas.

 

IV. Skaitytojo teisės.

14. Naudotis bibliotekoje sukauptais informacijos ištekliais bei kitomis duomenų bazėmis.
15. Gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimuisi į namus.
16. Gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas.
17. Prašyti pratęsti spaudinių ir kitų dokumentų grąžinimo terminą.

V. Skaitytojo pareigos.

18. Saugoti bibliotekos knygas ir kitus dokumentus, grąžinti juos nurodytu laiku, nebraukyti, neplėšyti ir nelankstyti lapų, neištrinti garso įrašų, nebraukyti ir nelaužyti kompaktinių plokštelių,
19. Neardyti, nekeisti dokumentų išdėstymo atviruose fonduose tvarkos.
20. Neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą (formuliarus).
21. Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems lankytojams ir bibliotekininkėms.

 

VI. Skaitytojo atsakomybė.

22. Skaitytojai, pametę bibliotekos knygą, privalo grąžinti tokią pačią knygą ar kitą – bibliotekos darbuotojos pripažintą lygiaverte pamestajai, arba atlyginti pinigais, sumokant į gimnazijos kasą ne mažiau 10 Lt. Už pamestas knygas, vadovėlius ir kitus dokumentus, išleistus 2000-aisiais ar vėlesniais metais, sumoka jų kainą, bet ne mažiau 30 Lt.
23. Skaitytojai už sugadintą bibliotekos knygą ar kitą dokumentą atsako kaip už pamestą.
24. Skaitytojai, tyčia gadinantys arba bandantys pasisavinti bibliotekos knygas, kitus dokumentus ar inventorių, terminuotą laiką netenka teisės naudotis biblioteka. Apie tokį skaitytojų elgesį pranešama gimnazijos vadovams.
25. Skaitytojai, gavę knygą ar kitą dokumentą, apžiūri jį ir, radę defektą, praneša bibliotekininkei, kuri pažymi tai formuliare. Priešingu atveju skaitytojas atsako už dokumento sugadinimą.
26. Už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba nepataisomai sugadintus spaudinius ir kitus dokumentus atsako tėvai arba globėjai.
27. Baigęs mokyklą arba dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka.
28. Mokytojas, kurio darbo sutartis su mokykla nutraukiama, privalo bibliotekai grąžinti visas knygas, vadovėlius bei kitas mokymo priemones.

VII. Biblioteka turi teisę:

29. Riboti išduodamų spaudinių ir kitų dokumentų skaičių;
30. Negrąžinti užstato skaitytojui, jeigu jis per 4 mėn. negrąžino pasiskolintų spaudinių ar kitų dokumentų.
31. Imti mokestį už bibliotekos spaudinių ir kitų dokumentų negrąžinimą nurodytu laiku. Mokestis pradedamas skaičiuoti, kai spaudinys po žodinio įspėjimo negrąžinamas ilgiau kaip 15 dienų (10 ct už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam negrąžintam spaudiniui).

VIII. Skaitytojo darbo su kompiuteriais (IT) tvarka.

32. Dirbantys kompiuteriais privalo užsiregistruoti (galima iš anksto).
33. Darbui prie kompiuterių pirmumo teisę turi:

• mokytojai, norintys vesti pamoką, papildomo ugdymo užsiėmimus;

• mokiniai su mokytojo nukreipimu;

• mokiniai, atliekantys projektus, rašantys referatus ir kt.

34. Kompiuteriai naudojami tik mokymo ir mokymosi tikslams. Draudžiama internete naršyti neetiškus puslapius, parsisiųsdinti ir įdiegti įvairiausias programas (žaidimus, muziką) be leidimo.
35. Prie vieno kompiuterio dirba tik vienas mokinys, išskyrus pamokas.
36. Kompiuteriu dirbama tik vieną valandą, o esant reikalui laikas gali būti pratęsiamas.
37. Visos iškilusios darbo su kompiuteriais problemos sprendžiamos su bibliotekininkėmis.
38. Informacijos nepalikti ant darbalaukio, o įsirašyti į aplanką „Mano dokumentai“.
39. Nekeisti darbalaukio fono, neįdiegti (ir neištrinti) programų bei kitų darbų be darbuotojų leidimo,  savavališkai nejunginėti technikos priemonių.
40. Baigus darbą kompiuterizuota darbo vieta paliekama tvarkinga.

Mokamos paslaugos (Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 13 d. sprendimas  Nr.TS-166)

Kopijavimas

A4 formato 1 psl. – 0,10 Lt
A3 formato 1 psl. – 0,20 Lt.
Dokumentų spausdinimas nespalvotu spausdintuvu 1 psl. – 0,10 Lt
Dokumentų spausdinimas spalvotu spausdintuvu 1 psl. – 0,80 Lt
Naudojimasis internetu ne mokymosi tikslais 1 akademinė val. – 1 Lt.

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.
Atgal