gim_virselis1

BIBLIOTEKOS TAISYKLĖS

NAUDOJIMOSI ŠĖTOS GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA

T A I S Y K L Ė S

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Naudojimosi biblioteka taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. ĮV-680 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-442 ,,Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Taisyklės nustato asmenų registravimo, registruotųjų vartotojų asmens duomenų tvarkymo ir paslaugų teikimo Šėtos Gimnazijos bibliotekoje tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.
 2. Bibliotekos fondai atviri, naudojimasis jais yra nemokamas, išskyrus paslaugų kainas, patvirtintas steigėjo.
 3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  • Bibliotekos paslauga – bet kuri bibliotekos veikla, organizuojama ir vykdoma tenkinant vartotojų informacinius, mokslinius, kultūrinius, edukacinius, profesinius, laisvalaikio poreikius ir naudojant visus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrangą, patalpas bei specialistų kompetenciją;
  • Neregistruotasis vartotojas – vartotojas, kuris lankosi bibliotekoje ir naudojasi bibliotekos paslaugomis, kurioms nebūtinas jo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas), pavyzdžiui, naudojimasis bibliotekos skaitykla, dalyvavimas viešuose renginiuose, ekskursijose ir pan.;
  • Registruotasis vartotojas – vartotojas, kuris yra registruotas bibliotekos informacinėje sistemoje, gali gauti panaudai į namus bibliotekos dokumentus, pratęsti jų panaudos terminą, nuotoliniu būdu naudotis informacine bibliotekos sistema MOBIS bei naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).
 4. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

 

 1. Vartotojai bibliotekoje aptarnaujami abonemente ir skaitykloje.
 2. Mokiniai, mokytojai bei kiti darbuotojai, norintys naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais informacijos šaltiniais, registruojami numatytu periodiškumu perkeliant registracijai reikalingus duomenis iš Gimnazijos informacinių sistemų į kompiuterinę bibliotekos duomenų bazę MOBIS arba registruojami užvedant skaitytojo formuliarą.
 3. Kiekvienas registruotasis vartotojas yra supažindinamas su Naudojimosi Gimnazijos biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare arba klasės instruktažo lape.
 4. Registruoti vartotojai mokiniai į namus gali gauti ne daugiau kaip 5 spaudinius, 1-4 klasių mokiniai – iki 3 spaudinių. Mokomoji literatūra išduodama vieneriems mokslo metams, grožinė – 30 dienų.
 5. Naujai gautiems, didelę paklausą turintiems spaudiniams naudojimosi laiką nustato bibliotekininkas.
 6. Reti ir vertingi informaciniai leidiniai, žodynai (išskyrus mokyklinius), elektroniniai dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje arba ribotą laiką Gimnazijos kabinetuose.
 7. Vartotojų aptarnavimas vykdomas naudojant kompiuterinę informacinę sistemą MOBIS. Skaitytojui matant knyga ar kitas dokumentas įtraukiamas į skaitytojo duomenų bazę. Analogišku būdu grąžinamas spaudinys išbraukiamas.
 8. Nesant galimybių aptarnauti naudojantis MOBIS, išduodami spaudiniai įrašomi į popierinį skaitytojo formuliarą.
 9. Lankytojai, besinaudojantys kompiuteriais, privalo laikytis naudojimosi Gimnazijos kompiuteriais taisyklių.

 

III VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. Vartotojas turi teisę:
  • gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;
  • gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimui į namus ar į skaityklą;
  • tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir ne vėliau kaip per dvi darbo dienas gauti atsakymą;
  • naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga;
  • lankytis bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose;
  • asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais atgaminti bibliotekos dokumentų fragmentus, įrašyti informaciją į elektronines laikmenas, nepažeidžiant autorių teisių apsaugos įstatymų.
 2. Vartotojui draudžiama:
  • perduoti Gimnazijos bibliotekos suteiktus prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, naudotis svetimais vartotojo vardais ir slaptažodžiais;
  • išsinešti spaudinius ar kitus dokumentus ar įrangą iš Gimnazijos bibliotekos patalpų, jei jie neįtraukti į išdavimo apskaitą arba negautas bibliotekos darbuotojo leidimas.
 3. Vartotojas privalo:
  • tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius, kitus dokumentus bei įrangą, negadinti bibliotekos inventoriaus;
  • gautą knygą peržiūrėti ir apie pastebėtus trūkumus (spaudos defektus, išplėštus lapus ir pan.) pranešti bibliotekininkui;
  • nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą, jeigu jų nepageidauja kiti skaitytojai;
  • bibliotekos patalpose netriukšmauti, nevalgyti, netrukdyti dirbti bibliotekininkui ir kitiems lankytojams.
 4. Vartotojo atsakomybė:
  • praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį ar kitą dokumentą, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekininko pripažintu lygiaverčiu arba žalą atlyginti pinigais, sumokant į Gimnazijos kasą prarasto dokumento rinkos kainą;
  • baigęs Gimnaziją ar dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka;
  • Gimnazijos darbuotojas, kurio darbo sutartis su Gimnazija nutraukiama, privalo grąžinti bibliotekai visus spaudinius bei kitas mokymo priemones;
  • bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles, Gimnazijos direktoriaus įsakymu, iki tam tikro laiko ar visai, gali būti apribota teisė naudotis bibliotekos paslaugomis.

 

IV BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Biblioteka turi šias teises:
  • registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis;
  • nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir išdavimo terminus;
  • Gimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla.
 2. Biblioteka, aptarnaudama vartotojus, privalo:
  • vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;
  • nustatyti patogų bibliotekos darbo laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais, tinkamai informavus vartotojus apie pasikeitimus;
  • dokumentų išdavimo ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose.

 

V BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios Taisyklės yra tvirtinamos, keičiamos ar naikinamos Šėtos Gimnazijos direktoriaus įsakymu.

______________________