gim_virselis1

PRIĖMIMO TVARKA

Mokiniai į Šėtos gimnaziją priimami, vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-228  „Dėl priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“ patvirtinimo ir  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-766 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. Įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Mokiniai priimami mokytis pagal pradinio (1–4 klasės), pagrindinio (5–II klasės) ir vidurinio (III–IV klasės) ugdymo programas.

  • Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami asmenys, turintys pradinio išsilavinimo pažymėjimą.
  • Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, turintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

 

Mokiniai į gimnaziją priimami pateikus:

  • prašymą (prašymai priimami nuo sausio 2 d. iki rugpjūčio 31 d. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–16 metų vaikas – pats turėdamas vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą);
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumento originalą ir kopiją;
  • galiojančią elektroninės statistinės apskaitos formą Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (galioja vienerius  kalendorinius metus).

Užsienyje gyvenęs ir mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – įvertinus jo pasiekimus.

Prašymas dėl priėmimo į Gimnaziją

 

DOKUMENTAI priimami Šėtos gimnazijos raštinėje (115 kab.).

Darbo laikas:

I – IV

8.00 – 16.30

V

 8.00 – 15.30

Pietų pertrauka 11.45 – 12.15

Laukiame Jūsų

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 347) 35 155.