gim_virselis1

KOKYBĖS KREPŠELIS


2022-05-07

Šėtos gimnazijos Kokybės krepšelio komanda pasidalino patirtimi >>>. 


Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 5-8 klasių veiklos tobulinimo planas.


2021 m. kovo 22 d. (Pranešimo medžiaga)

KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS 5–8 KLASIŲ VEIKLOS TOBULINIMAS

 

  

KK PROJEKTO VEIKLA IR PIRMINIAI REZULTATAI

 

     


2021 m. vasario 3 d.

Ugdymo metodų taikymas per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas dirbant nuotoliniu būdu

Aktyviųjų metodų taikymas literatūros pamokose dirbant nuotoliniu būdu mokiniams suteikia galimybę patiems prisidėti prie mokymosi proceso, mokytis savarankiškai ir ugdyti savo gebėjimus. Mokiniai, patys kurdami ir pristatydami mokomosios medžiagos analizę, įvertinami ne tik mokytojo, bet ir klasės draugų. Tai puiki galimybė diskutuoti, sulaukti ir pateikti klausimų, mokytis ir kurti bendradarbiaujant tarpusavyje. Tokiu principu parengtos užduotys skatina mokinių susidomėjimą ir motyvaciją skaityti. Gilinantis į iš anksto suformuluotas temas ir tuo pačiu bendradarbiaujant su grupės nariais, mokymasis tampa įdomiu žaidimu, kūrybišku mokymosi procesu. Organizuojant darbą grupėmis man svarbu užduotis parengti taip, kad mokiniai norėtų ir gebėtų  dirbti išvien, derindami savo pastangas, numatytų asmeninį indėlį ir vaidmenį, stengtųsi gerai atlikti bendrą darbą, nes vertinimas orientuojamas į grupės, o ne atskiro mokinio rezultatą.

Darbo grupėmis metodas dirbant nuotoliniu būdu pasirinktas skatinant mokinius aktyviai dalyvauti mokymosi procese, geriau įsigilinti į skaitomą kūrinį, prisiimti atsakomybę  ne tik dėl savo asmeninio tobulėjimo, bet ir dėl kito grupės nario. Dirbant grupėmis gerėja mokinių tarpusavio santykiai, kuriama pasitikėjimo ir paramos atmosfera, tai stiprina savivertę ir įsitraukimą. Mokiniai turi galimybę ugdytis kūrybingumą, specifinius dalyko ir komunikavimo bei socialinius gebėjimus.

Šis metodas taikytas 7 kl. lietuvių kalbos ir literatūros pamokose. Dirbant pamokoje dviem mokytojams, apibendrinus perskaitytą skyrių „Jaunas žmogus ieško gyvenimo prasmės“, mokiniai analizavo V. Mačernio sonetus, laiškus, Antuano De Sent Egziuperi „Mažąjį princą“, S. Šaltenio „Amžinai žaliuojantį klevą“, bendradarbiaudami  pasiskirstė į grupeles, parengė pasirinktos vienos temos pristatymą pagal iš anksto sutartus aspektus. Dirbdami tokiu principu visi mokiniai įsitraukė į grupinę veiklą, jų mokymasis tapo lengvesnis, buvo sudarytos sąlygos dirbti komandoje. Sisteminant mokymosi medžiagą ir pateikiant svarbiausius analizuojamos temos aspektus septintokai dalinosi idėjomis. Dauguma mokinių reflektavo, jog mokantis tokiu principu jiems pavyko daugiau išmokti ir sužinoti.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rasa

 


2021 m. sausio 19 d.

Dviejų matematikos mokytojų vienoje pamokoje darbo modelis. Iššūkiai ir sėkmės.

Būti mokytoju, kuris kiekvieną pamoką galėtų mokinius sudominti, įtraukti į mokymosi veiklas – didelis iššūkis. Kiekvienoje pamokoje siekiu, kad mokinys išmoktų ir gebėtų taikyti gautas žinias.

Gimnazija nupirko grafines planšetes. Matematikos pamokose dabar, dirbant nuotoliniu būdu, turiu galimybę geriau suprasti mokinius, ko jiems reikia. Mokytojas ir mokinys. Grafinę planšetę naudoju aiškindama pamoką (kaip lentą), įkeldama brėžinius, žymėdama ir rašydama juose, taisydama mokinių darbus. Naudojant skaidres pamokos aiškinimui grafinės planšetės pagalba galiu iš karto skaidrėje žymėti mokinių atsakymus, kartu su jais spręsti uždavinius.

 Matematikos pamokose 5 ir 8a klasėje dirbame dvi matematikos mokytojos. Mokiniai turi neįkainuojamą galimybę dirbti ir mokytis mažoje grupėje. Kiekvienas yra pamatytas, įvertintas, paklaustas.

Pamokos įvairesnės ir įdomesnės mokiniams atliekant kūrybinius darbus: 5 klasėje mokiniai kūrė matematinį kalėdinį kryžiažodį, 8a klasėje mokiniai ruošė pristatymus temai: „Skaičiuojame greitai“.

Taigi, būti mokytoju – didelis iššūkis ir atsakomybė.

Matematikos mokytoja metodininkė Audronė Kvasnauskienė

 

Organizuoti mokymo(si) pagalbą 5-8 klasių mokiniams, turintiems skirtingus gebėjimus ir galias, per matematikos pamokas taikomas dviejų mokytojų vienoje pamokoje darbo modelis. Mokytojos, drauge planuodamos pamokas  keliame sau iššūkius- suformuoti įvairesnius mokymo būdus, kurie padės mokiniams įgyti daugiau ir gilesnių akademinių žinių. Atsižvelgdamos į klasės mokinių gebėjimus stengiamės apmąstyti, ar pasirinktu darbo modeliu  bus  ugdomi svarbūs socialiniais gebėjimai, sudarytos sąlygos visiems mokiniams patirti sėkmę. Kokie mokymo metodai tinka konkrečios klasės mokiniams, kokiu tikslu juos taikysime, kokius vertinimo būdus numatome pamokai- klausimai, į kuriuos ieškome atsakymų drauge su mokytoja Audrone ir mokytoja Vijole.

Apie mokinių sėkmes ir nesėkmes suplanuotose matematikos pamokose, pasiekimų kokybę ir emocinį santykį su veikla pamokose mums leidžia sužinoti programa ,,Reflektus“. Ypač patogu, jog šios programos  dėka, per  labai trumpą laiką (3-7 min.) galime sužinoti kiekvieno mokinio nuomonę, kuri svarbi planuojant tolesnį mokymą(si). Mokiniams refleksija padeda suvokti savo mokymąsi- prisiimti didesnę atsakomybę už savo rezultatus, sudaro galimybę prisidėti prie ,,įdomesnių“ pamokų rengimo, o mums, mokytojoms, atsižvelgti į mokinių pasiūlymus, tobulinti ir atrasti.

Matematikos mokytoja metodininkė Vaidutė Kleivienė

 


2020 m. lapkričio 27 d.

GIMNAZIJOJE SĖKMINGAI PRADĖTOS ĮGYVENDINTI KOKYBĖS KREPŠELIO VEIKLOS

Kokybės krepšelio projekto darbo grupė renkasi kiekvieną savaitę, aptaria sėkmes ir tobulintinus dalykus. Aptartos pirmosios įžvalgos, padedančios koreguoti veiklą pamokoje, pirmieji susitarimai dėl tolimesnio planavimo sistemingam reflektavimui siekiant kiekvieno vaiko pažangos.

Pradėtas taikyti dviejų mokytojų, dirbančių 5-8 kl. per 3 lietuvių kalbos ir literatūros bei 3 matematikos pamokas modelis, kuris sudaro galimybę kiekvienam vaikui mokytis pagal gebėjimus, o mokytojams – stebėti kiekvieną vaiką, čia ir dabar suteikiant  pagalbą. Stebėtoje 7 kl. matematikos pamokoje ,,Veiksmai sveikųjų skaičių aibėje” mokiniai mokydamiesi atlikti veiksmus  aiškinosi, reflektavo, pasirinkdami užduotis pagal savo galias.

Tikėtina, kad sėkmingas dviejų mokytojų, dirbančių pamokoje, modelis padės mokytojams parinkti veiklas, atitinkančias mokinių mokymosi poreikius ir gebėjimus, o mokiniams – sudarys galimybę siekti geresnių mokymosi rezultatų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Neringa Širkienė


2020 m. spalio 13 d.

Gimnazija startavo ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1.-ESFA-V-719-01-0001 „KOKYBĖS KREPŠELIS”

Lėšos skirtos  gimnazijos 5-8 klasių mokinių pažangai. Projektui įgyvendinti paruoštas Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 5-8 klasių veiklos tobulinimo planas. Veiklos planas suderintas su Nacionaline Švietimo Agentūra, Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Kokybės krepšelis. Kas tai?

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Kokybės krepšeliui iš ES struktūrinių fondų 2 metams numatoma skirti  per 24 mln. Eurų.  Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

Kodėl?

Mokinių pasiekimų skirtumai tarp skirtingų savivaldybių ar net tos pačios savivaldybės mokyklų yra gana dideli. Mūsų mokinių pasiekimų skirtumai yra vieni didžiausių Europos Sąjungoje, nutolę nuo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių mokinių pasiekiamo vidurkio.  Pusėje Lietuvos savivaldybių kas penktas dešimtokas nepasiekia patenkinamo matematikos lygio. Mažiau nei trečdalyje savivaldybių beveik visi mokiniai pasiekia patenkinamą lietuvių kalbos žinių lygį.

Daugelyje šalių atlikti tyrimai rodo tą pačią tendenciją – geresnė tėvų finansinė padėtis ir aukštesnis socialinis statusas turi įtakos geresniems jų vaikų pasiekimams mokykloje. Mokykla gali labai sumažinti neigiamą nepalankaus socioekonominio konteksto įtaką ir suteikti vaikams šansą į geresnę ateitį.

GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAI DIEGIANT KOKYBĖS KREPŠELĮ:

Individuali kiekvieno mokinio pažanga

GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS TIKSLAMS PASIEKTI

1. Tikslas: Pagerinti  5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos rezultatus.

Uždaviniai:

1.Teikti mokymo(si) pagalbą tikslinėms 5-8 klasių mokinių grupėms.

2. Organizuoti mokymus tikslinėms mokinių, tėvų ir pedagogų grupėms, gerinant mokinių savijautą.

 VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2019-2020 MOKSLO METAIS

2020 m. spalio 13 d. vyko KK grupės pasitarimas, kurio metu galutinai susitarta dėl KK projekto veiklų organizavimo, aptarti  ,,Dviejų mokytojų darbo modelio” lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos 5-8 klasių pamokose svarbiausi aspektai.

Mokytojai dalijosi patirtimi, įžvalgomis, diskutavo apie veiksmingus darbo metodus kaip mokinius motyvuoti, sudominti.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Širkienė