gim_virselis1

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ

Informuojame apie asmens duomenų tvarkymą Kėdainių r. Šėtos gimnazijoje, juridinio asmens kodas 191020031, adresas Kėdainių g. 1, Šėta, Kėdainių r. sav., (toliau – Gimnazija), kuri yra asmens duomenų valdytoja.

Mokinių ugdymo proceso organizavimo, taip pat prašymo, pareiškimo, skundo nagrinėjimo ir įgyvendinimo tikslu Gimnazija tvarko asmens duomenis, kuriuos pateikia asmuo ir kuriuos tvarkyti Gimnaziją įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai. Teisės aktų nustatytais atvejais asmens duomenis Gimnazija gauna iš kitų valstybės institucijų ir jų valdomų valstybės registrų ir informacinių sistemų.

I Gimnazija asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

  1. Gimnazijos funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  2. kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  3. siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  4. siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas funkcijas.

II Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e punktais.

III. Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Gimnazijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

IV Asmenys turi teisę*:

Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
Teisę susipažinti su duomenimis;
Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
Teisę apriboti duomenų tvarkymą;
Teisę į duomenų perkeliamumą;
Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
Teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
*Pastaba. Jūsų teisės nėra absoliučios ir teisės aktų nustatytais atvejais jų įgyvendinimas gali būti apribotas.

Prašymai įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjami, vadovaujantis:

 

Visais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo ir teisių įgyvendinimo turite teisę kreiptis į Gimnazijos duomenų apsaugos specialistą (pareigūną) Marių Stasiukonį raštu ar el. paštu marius.stasiukonis@setosgimnazija.lt