gim_virselis1

NUOSTATAI

KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS NUOSTATAI

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kėdainių r. Šėtos gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, jo teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, Gimnazijos buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, mokymosi formas ir mokymo proceso organizavimo būdus, vykdomas švietimo programas, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Gimnazijos turtą ir lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Gimnazijos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo tvarką.
 2. Oficialusis Gimnazijos pavadinimas – Kėdainių r. Šėtos gimnazija, trumpasis pavadinimas – Šėtos gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191020031.
 3. Gimnazijos istorija: 1918 m. lapkričio 11 d. įsteigta Šėtos progimnazija kunigo ir poeto Jurgio Tilvyčio-Žalvarnio iniciatyva. 1949–1950 mokslo metais Šėtos progimnazija tapo vidurine mokykla. 2009 m. akredituota vidurinio ugdymo programa (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. ISAK-2778 „Dėl Kėdainių rajono Šėtos vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“). 2010 m. Kėdainių rajono savivaldybės Šėtos vidurinės mokyklos tipas pakeistas į Kėdainių rajono savivaldybės Šėtos gimnazijos tipą (Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. TS-42 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės Šėtos vidurinės mokyklos tipo pakeitimo ir gimnazijos nuostatų patvirtinimo“).
 4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.
 6. Savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė, kodas 111103885, adresas – J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai.
 7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kėdainių rajono savivaldybės taryba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.
 8. Gimnazijos buveinė – Kėdainių g. 1, Šėta, Kėdainių rajono savivaldybė.
 9. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
 10. Tipas – gimnazija.
 11. Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams.
 12. Kitos paskirtys:
 • ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis;
 • neformaliojo vaikų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras.

13. Mokymo kalba – lietuvių.
14. Mokymosi formos:

 • grupinio mokymosi;
 • pavienio mokymosi.

15. Mokymo proceso organizavimo būdai:

 • grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu būdu;
 • grupinio mokymosi forma įgyvendinama nuotoliniu būdu;
 • pavienio mokymosi forma įgyvendinama savarankišku būdu;
 • pavienio mokymosi forma įgyvendinama nuotoliniu būdu.

16.Vykdomos švietimo programos:

 • ikimokyklinio ugdymo;
 • priešmokyklinio ugdymo;
 • pradinio ugdymo;
 • pagrindinio ugdymo;
 • vidurinio ugdymo;
 • neformaliojo vaikų švietimo;
 • neformaliojo suaugusiųjų švietimo;
 • prevencinės;
 • tikslinės socialinės ir švietimo;
 • kitos švietimo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

17. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

 • mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
 • pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
 • pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
 • vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
 • pradinio išsilavinimo pažymėjimas;
 • pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;
 • brandos atestatas ir jo priedas;
 • pažymėjimas.

18.Gimnazija turi du skyrius:
18.1. oficialus skyriaus pavadinimas – Kėdainių r. Šėtos gimnazijos skyrius-Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkcis centras; trumpasis pavadinimas – Pagirių centras (toliau – Pagirių skyrius):
18.1.1.Pagirių skyriaus įsteigimo data – 2010 m. liepos 1 d.;
18.1.2. buveinė – Mokyklos g. 3, Pagiriai, Šėtos seniūnija, Kėdainių rajono savivaldybė;
18.1.3. mokymo kalba – lietuvių;
18.1.4. mokymosi formos:
18.1.4.1. grupinio mokymosi;
18.1.4.2. pavienio mokymosi;
18.1.5. mokymo proceso organizavimo būdai:
18.1.5.1 grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu būdu;
18.1.5.2. grupinio mokymosi forma įgyvendinama nuotoliniu būdu;
18.1.5.3. pavienio mokymosi forma įgyvendinama savarankišku būdu;
18.1.5.4. pavienio mokymosi forma įgyvendinama nuotoliniu būdu;
18.1.6. vykdomos švietimo programos:
18.1.6.1. ikimokyklinio ugdymo;
18.1.6.2. priešmokyklinio ugdymo;
18.1.6.3. neformaliojo vaikų švietimo;
18.1.6.4. neformaliojo suaugusiųjų švietimo;
18.1.6.5. tikslinės socialinės ir švietimo;
18.1.6.6. prevencinės;
18.1.6.7. kitos švietimo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
18.2. oficialus skyriaus pavadinimas – Kėdainių r. Šėtos gimnazijos Truskavos skyrius; trumpasis pavadinimas – Truskavos skyrius (toliau – Truskavos skyrius):
18.2.1. Truskavos skyriaus įsteigimo data – 2022 m. rugpjūčio 31 d.;
18.2.2. buveinė – Gaisų g. 1, Pavermenio k., Truskavos sen., Kėdainių rajono savivaldybė;
18.2.3. mokymo kalba – lietuvių;
18.2.4. mokymosi formos:
18.2.4.1. grupinio mokymosi;
18.2.4.2. pavienio mokymosi;
18.2.5. mokymo proceso organizavimo būdai:
18.2.5.1. grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu būdu;
18.2.5.2. grupinio mokymosi forma įgyvendinama nuotoliniu būdu;
18.2.5.3. grupinio mokymosi forma įgyvendinama mišriuoju būdu;
18.2.5.4. grupinio mokymosi forma įgyvendinama hibridiniu būdu;
18.2.5.5. pavienio mokymosi forma įgyvendinama savarankišku būdu;
18.2.5.6. pavienio mokymosi forma įgyvendinama nuotoliniu būdu;
18.2.6. vykdomos švietimo programos:
18.2.6.1. ikimokyklinio ugdymo;
18.2.6.2. priešmokyklinio ugdymo;
18.2.6.3. pradinio ugdymo;
18.2.6.4. pagrindinio ugdymo;
18.2.6.5. neformaliojo vaikų švietimo;
18.2.6.6. neformaliojo suaugusiųjų švietimo;
18.2.6.7. tikslinės socialinės ir švietimo;
18.2.6.8.prevencinės.
19.  Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Kėdainių rajono savivaldybės herbu ir Gimnazijos pavadinimu, atributiką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.
20. Gimnazija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono savivaldybės mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
Visus bendruosius nuostatus rasite čia ⇒ KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS NUOSTATAI