gim_virselis1

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ

 106 kabinetas

Gimnazijos specialioji pedagogė:

Specialiosios pedagogės darbo tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą ir užtikrinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) veiksmingumą.

Uždaviniai:

Atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;

Padėti specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

Patarti mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias programas;

Naudoti ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgiant į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;

Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;

Bendradarbiauti su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios švietimo pagalbos tarnybos specialistais, numatyti ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taikyti.