gim_virselis1

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ, LOGOPEDĖ

203 kabinetas

 

Gimnazijos logopedė:

Logopedės darbo tikslas – teikti logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, taip pat kochlearinių implantų naudotojams. Kelti mokinių kalbinį lygį.

Uždaviniai:

Atlikti mokinių tarties, žodyno, gramatikos sandaros, rišliosios kalbos tyrimą, numatyti kalbos ir kalbėjimo korekcijos kryptis;

Taikant specialiąsias priemones padėti įveikti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;

Organizuoti ir vesti individualias, pogrupines ir grupines pratybas tarties, rašymo sutrikimus, kalbos neišsivystymą turintiems mokiniams. Grupes komplektuoti pagal sutrikimų pobūdį;

Konsultuoti pedagogus, dirbančius su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti parengti pritaikytas ir individualizuotas programas;

Bendradarbiauti su pedagogais, švietimo pagalbos specialistais, vaikų tėveliais;

Dalyvauti gimnazijos specialiojo ugdymo komisijos veikloje;

Tobulinti ir kelti kvalifikaciją;

Kaupti duomenis apie mokinius, turinčius kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, jų pasiekimus bei daromą pažangą.

Prioritetai:

Veiklus ir aktyvus vaikas, mokantis taisyklingai kalbėti, rišliai pasakoti bei gebantis bendrauti besikeičiančioje aplinkoje.

 

Gimnazijos specialioji pedagogė:

Specialiosios pedagogės darbo tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą ir užtikrinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) veiksmingumą.

Uždaviniai:

Atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;

Padėti specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

Patarti mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias programas;

Naudoti ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgiant į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;

Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;

Bendradarbiauti su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios švietimo pagalbos tarnybos specialistais, numatyti ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taikyti.