gim_virselis1

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

109 kabinetas

 

 

Socialinio pedagogo veiklos objektas yra pedagogiškai apleisti, patyrę socialinę atskirtį, turintys specialiųjų poreikių ugdytiniai – labiausiai pažeidžiama bendruomenės dalis, kuriai reikia supratimo ir pagalbos integruojantis į mokyklos, visuomenės gyvenimą.

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Socialinis pedagogas savo darbe vadovaujasi tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, pareigine instrukcija ir etikos principais.

Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

  • įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);
  • konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja);
  • korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja);
  • vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);
  • šviečiamąją (informuoja, aiškina);
  • koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją);
  • prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);
  • teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus);
  • socialinio ugdymo.

Socialinis pedagogas vadovaujasi individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais, profesinio rengimo standartu ir pareigybės aprašu.