gim_virselis1

MOKINIŲ PROFESIJOS PASIRINKIMO GALIMYBĖS

            Profesijos pasirinkimas yra viena aktualiausių problemų, nuo kurios tinkamo pasirinkimo priklauso jauno žmogaus asmeninės gerovės augimas. Šiuo metu, vykstant nuolatinei integracijai į Europos Sąjungą, jaunimui susidaro vis didesnės galimybės laisvai pasirinkti profesiją. Profesinis informavimas Europos sąjungos kontekste laikomas vienu iš svarbiausių veiksnių, skatinančių mokymąsi visą gyvenimą, užimtumą, darbo jėgos prisitaikymą prie rinkos sąlygų, verslumą bei lygias galimybes.

            Šėtos gimnazijos Karjeros planavimo darbo grupė pagal Švietimo mainų paramos fondo kvietimą pateikė paraišką karjeros ugdymo ir profesinio orientavimo projektą ,,Profesijų laboratorija”. Projekto tikslas – stiprinti vaikų ir jaunimo lyderystę, verslumą ir pasirengimą darbo rinkai, ugdant karjeros valdymo įgūdžius (iniciatyvumą, kritinį mąstymą, sprendimų priėmimą, bendradarbiavimą ir kt.). Projekto dalyviai: 8 – IV klasių mokiniai. Vykdomo projekto veiklomis mokiniams bus skleidžiama informacija apie tarptautinio mobilumo galimybes, Europass dokumentus bei ES lygmens skaidrumo, perkėlimo ir pripažinimo priemonių naudą mokymosi visą gyvenimą ir karjeros planavimo procese. Lyderystės Paskaitas, mokymus, seminarus ves psichologai, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai, verslininkai ir kiti specialistai.  Numatytos praktinės lyderystės, verslumo, kūrybinės ir tiriamosios laboratorijos, kuriose mokiniai atliks įvairiausias praktines užduotis, bus sudarytos sąlygos geriau pažinti save, suprasti savo polinkius ir pašaukimą. Tikimasi, kad projekto metu įgytos žinios ir įgūdžiai padės mokiniams suderinti siekius ir galimybes, siekiant profesinės karjeros.

 

Socialinė pedagogė Ilona Jakienė

Bendrinti: