gim_virselis1

MOKYMASIS DALINANTIS

Sausio 3-ąją Šėtos gimnazijoje lankėsi Labūnavos pagrindinės mokyklos ir skyrių mokytojai, kuriems buvo suorganizuotas seminaras „Mokinių pažangos pamatavimo būdai. 8 klasės vadovės darbo su klase metodika“.  Gimnazijos direktorius Mindaugas Danilevičius, pasveikindamas svečius, pradėjo nuo 8 istorinių faktų apie Šėtos gimnaziją, kadangi šis, begalybę primenantis  skaičius, yra siejamas su išminties, tobulėjimo siekimu. O šis seminaras, kuriame buvo dalinamasi turimomis žiniomis ir sukaupta patirtimi, būtent ir atspindi gimnazijos siekius ne tik patiems mokytis, bet ir dalintis su kitais. Tuo tarpu Labūnavos pagrindinės mokyklos direktorė Rita Karnilavičienė pasidžiaugė bendradarbiavimu , galimybe mokytis iš kolegų bei pažadėjo savo mokykloje taip pat suorganizuoti seminarą mūsų gimnazijos mokytojams.

Seminare pagrindinis dėmesys skirtas mokinių pažangai ir jos pamatavimo būdams. Gimnazijos pavaduotoja ugdymui Neringa Širkienė pristatė dviejų metų patirtį, pristatė mokinių, tėvų, mokytojų, klasės vadovų, administracijos atsakomybes, susitartas ir naudojamas pažangos fiksavimo formas. Gimnazijoje siekiant individualios vaiko pažangos neapsiribojama formų pildymu ir aptarimu, o taikomos  ir įvairios kitos priemonės:  skatinamas planšetinių kompiuterių naudojimas, kuriama pagalbos ir konsultavimo mokantis sistema, organizuojama namų darbų ruoša skaitykloje ir pan.  Pavaduotoja ugdymui  Neringa Širkienė akcentavo, kad siekiant geresnių mokymosi rezultatų, neužtenka, kad mokytųsi tik vaikai, turi mokytis visa bendruomenė,  orientuodamasi ne tik į vidutinių, bet ir į aukštesnių gebėjimų mokinius.

Darbo su klase siekiant individualios vaiko pažangos patirtimi pasidalino 8 klasės vadovė Vaidutė Kleivienė, kuri trumpai pristatė kiekvienus klasės gyvenimo metus, pradedant 5 klase. Ji akcentavo tėvų dalyvavimo vaiko ugdyme svarbą, pasidžiaugė, kad apie 70% jos auklėjamosios klasės tėvų dalyvauja klasės susirinkimuose, aktyviai prisideda prie vaiko ugdymo/si. Klasės vadovė Vaidutė Kleivienė ypač didelį dėmesį skiria klasės kaip komandos formavimui, auklėtinių kūrybiškumo, savarankiškumo, iniciatyvumo skatinimui. Seminaro dalyviams ji išdalino auklėtinių segtuvus, kuriuose fiksuojama pažanga, kaupiama kita auklėtiniams aktuali medžiaga.

Be jau minėtų temų, seminare nemažai kalbėta apie dalyvavimą Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros projekte „Besimokantys mokiniai-besimokantys mokytojai“, kuriame pagrindinis dėmesys buvo skiriamas skaitymo strategijų taikymui ugdyme. Gimnazijos pavaduotoja ugdymui Neringa Širkienė pasidžiaugė, kad dalyvavimas projekte suteikė galimybę ieškoti naujų metodų pamokoms organizuoti, taikyti kolegialaus grįžtamojo ryšio metodiką, akcentuoti skaitymo gebėjimų svarbą mokantis visų dalykų. Be pavaduotojos ugdymui Neringos Širkienės projekte dalyvavo lietuvių klabos mokytoja Vilma Grigienė, matematikos mokytoja Vaidutė Kleivienė bei istorijos mokytoja Ledina Marozienė. Jos ne tik pristatė teorinius skaitymo strategijų taikymo savo dalykų mokyme aspektus, bet ir su seminaro dalyviais atliko praktines užduotis, kurios nors ir epizodiškai, bet leido suvokti skaitymo svarbą mokant įvairių dalykų.

Seminaro pabaiga vyko matematikos kabinete, planšetinių kompiuterių klasėje, kur svečiai susipažino su jų panaudojimo galimybėmis. Atsakinėdami į mokytojos Vaidutės Kleivienės parengtus klausimus, planšečių pagalba atliko seminaro refleksiją.

Nors pagrindinis seminaro tikslas buvo pasidalinti žiniomis ir patirtimi su kolegomis iš Labūnavos pagrindinės mokyklos, tačiau besidalindami mokėmės ir patys – dar kartą pasitikrinome, ar esame teisingame kelyje siekdami geresnių mokinių mokymosi rezultatų, išgirdome kolegų mintis. O svečių šilti žodžiai tik dar labiau paskatino nesustoti ir toliau ieškoti būdų ir formų siekiant mokinių pažangos.


Informacinių technologijų mokytoja Vijolė Glebauskienė


Bendrinti: