gim_virselis1

PAVASARIO ATOSTOGOS

Į S A K Y M A S

DĖL MOKINIŲ PRIVALOMŲ PAVASARIO ATOSTOGŲ

 2020 m. kovo 12 d. Nr. M-23

Šėta

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolu Nr. 12, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-337 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“, Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuostatais, patvirtintais 2018 m. spalio 26 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-192 „Dėl Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ ir Kėdainių r. Šėtos gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-40 „Dėl Šėtos gimnazijos 2019–2020 mokslo metų ugdymo plano keitimo“:

S k e l b i u mokinių privalomas pavasario atostogas nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. kovo 27 d. Gimnazijos 1-IV klasių mokiniams (pamokos prasideda 2020 m. kovo 30 d. 8.00 val.).

 

Direktorius       Mindaugas Danilevičius

Bendrinti: